krúžok anglického jazyka

Úlohou krúžku je rozvíjať u detí komunikáciu jednoduchými vetnými konštrukciami v cudzom jazyku. Získavať slovnú zásobu hovoreným slovom. Reprodukovať a správne
vyslovovať. Počúvať slovné spojenia a nenásilne sa ich učiť prostredníctvom hier s pohybom, piesní, básní a riekaniek. Viesť jednoduchú konverzáciu na elementárnej úrovni.