ŠPORTOVÝ KRÚŽOK

Športový krúžok sa realizuje v 6.triede, ktorá je vybavená rôznym telovýchovným náradím a náčiním, vrátane detských posilňovacích zariadení. Cieľom krúžku je prostredníctvom vhodných telesných cvičení a pohybových hier viesť deti k pohybovej aktivite a k zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností detí, rozvíjať záujem o pohyb, a s tým
spojený zdravý životný štýl. Cvičenia sú zamerané na podporu správneho držania tela a posilnenie chrbtice s využívaním poznatkov z projektu Zdravý chrbátik, ktorého garantom
je doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., neurochirurg, prednosta neurologickej kliniky ÚVN SNP FN Ružomberok. Pri vykonávaní jednotlivých cvičení využívame dostupné náradie
a náčinie, ako napr. overbaly, fit lopty, rovnovážne dosky, rôzne lopty, podložky na cvičenie,laná, prekážkové dráhy, zdravotné - masážne chodníky, dosky a detské posilňovacie zariadenia.