výtvarný krúžok

Výtvarný krúžok navštevujú deti, ktoré prejavujú výtvarné nadanie alebo majú chuť výtvarne tvoriť. Zameriavame sa na činnosti, pri ktorých sa využívajú netradičné techniky (roláž,
monotypia, paketáž, kumulovanie, grimasa, muchláž) a rôzne materiály, a tým sledujeme rozvoj kreativity u detí. Cieľom krúžku je rozvíjať prirodzený talent, zdokonaliť výtvarné
schopnosti a zručnosti. Dôraz kladieme na výtvarný proces a prežívanie dieťaťa počas tvorby.